Deklaracja Dostępności

Miasto Pabianice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej tramwaj41.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”: tramwaj41.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019/12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019/12

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Pabianicach – Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji oraz Creality Sp. z o.o.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji UM Pabianice Marcin Chmielewski, mchmiel@um.pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 22 54 627. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna biura projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – ul. św. Jana 4

  1. Do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane dla osób na wózku – bariera architektoniczna.
  2. Biuro Projektu mieści się na II piętrze.
  3. Brak jest podjazdu, windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
  4. Na parkingu przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych. Można natomiast skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy UMP. Bliższe informacje w artykule Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Strona tramwaj41.pl została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz “TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.