Opis projektu

Zakończył się projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej 41 jest największą inwestycją w dziejach pabianickiego samorządu. Pozyskaliśmy na ten cel ponad 122 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Województwa Łódzkiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt “Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i budżetu państwa.

Projekt pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” realizowany przez Miasto Pabianice w partnerstwie z Gminą Ksawerów jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, III Oś priorytetowa: Transport oraz z budżetu państwa.

Celem projektu jest wzrost wykorzystania szynowego transportu publicznego poprzez rozwój, poprawę funkcjonalności i atrakcyjności transportu zbiorowego w systemie aglomeracyjnym i integrację poszczególnych jego sektorów.

Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” przewiduje kompleksową modernizację linii tramwajowej 41 w Ksawerowie i Pabianicach, obejmującą:

 • przebudowę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego w zakresie układu torowego, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, trakcyjnych linii kablowych;
 • przebudowę / budowę przystanków tramwajowych, peronów i zatok autobusowych oraz zintegrowanych przystanków tramwajowo-autobusowych oraz ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • przebudowę pętli tramwajowej Wiejska;
 • budowę tram-bus pasa w ul. Zamkowej, ul. Stary Rynek i części ul. Warszawskiej w Pabianicach;
 • przebudowę / budowę podstacji trakcyjnych, w tym przebudowę / budowę niezbędnych instalacji wewnętrznych, technologicznych oraz przyłącza światłowodowego;
 • budowę Inteligentnego Systemu Transportowego, w tym systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego;
 • budowę kanalizacji oraz sieci światłowodowej dla obszarowego systemu sterowania i informacji pasażerskiej;
 • przebudowę skrzyżowań w zakresie wynikającym z przebudowy układu drogowo-torowego;
 • wprowadzenie priorytetu dla tramwajów w przejeździe przez wybrane osygnalizowane skrzyżowania;
 • budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu, będących w kolizji z projektowanym układem torowo-drogowym;
 • budowę parkingu rowerowego bike&ride w rejonie pętli tramwajowej Duży Skręt;
 • budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Stary Rynek i Zamkowej w Pabianicach;
 • zagospodarowanie terenu i zieleni;
 • wydatki na inżyniera kontraktu oraz informację i promocję projektu.

Cel bezpośredni przełoży się na osiągnięcie celów pośrednich:

 • zwiększenie liczby pasażerów komunikacji tramwajowej,
 • skrócenie czasu podróży pasażerów,
 • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
 • poprawa sprawności funkcjonowania transportu tramwajowego,
 • poprawa dostępności komunikacji tramwajowej dla niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej ruchowości,
 • zwiększenie stopnia integracji różnych form komunikacji pasażerskiej, zarówno poprzez działania w infrastrukturę, jak i zmiany organizacyjne,
 • ograniczenie negatywnego oddziaływania układu komunikacji tramwajowej na architekturę miejską,
 • wzrost niezawodności funkcjonowania linii tramwajowych poprzez modernizację i wymianę trakcji,
 • przekazanie szybkiej i kompleksowej informacji o funkcjonowaniu transportu do pasażera,
 • zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez uprzywilejowanie pojazdów komunikacji miejskiej i lepsze zarządzanie ruchem.

Całkowita wartość projektu: 194 841 657,78 zł, w tym Miasto Pabianice 169 387 356,22 zł i Gmina Ksawerów 25 454 301,56 zł

Wartość dofinansowania: 122 111 911,71 zł, w tym Miasto Pabianice 105 067 178,58 zł i Gmina Ksawerów 17 044 733,13 zł

Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej przebudowy linii tramwajowej na odcinku od Małego Skrętu (granica Łodzi i Ksawerowa) do pętli przy ulicy Wiejskiej w Pabianicach, bez pętli Duży Skręt. Postępowanie prowadzone jest w partnerstwie z gminą Ksawerów.

Inwestycja przewiduje m.in. przebudowę układu torowego, sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, sterowania i ogrzewania zwrotnic, trakcyjnych linii kablowych oraz przystanków i pętli tramwajowej przy ul. Wiejskiej. Torowisko wbudowane w jezdnię zostanie wykonane w technologii prefabrykowanych płyt betonowych, natomiast wydzielone (odcinki Mały Skręt – Warszawska do ul. Sikorskiego i wzdłuż ulicy Łaskiej) będzie zbudowane w konstrukcji podsypkowej z tłucznia kamiennego. Układ torowy będzie zbliżony do dotychczasowego – torowisko w przeważającej części będzie dwutorowe, z zachowaniem obecnych odcinków jednotorowych z mijankami. Dzięki nowym podstacjom trakcyjnym zakończą się bardzo uciążliwe dla pasażerów linii 41 zatrzymania ruchu powodowane zanikami napięcia. W ramach inwestycji zlikwidowane zostaną także 43 odciągi tramwajowe, które podtrzymują trakcję tramwajową i są przyczepione do budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Nowe odciągi zostaną zaczepione na słupach trakcyjno-oświetleniowych.

Nowością w Pabianicach będzie wspólny pas autobusowo-tramwajowy w ul. Zamkowej, Stary Rynek i części ul. Warszawskiej. Autobusy i tramwaje będą jechać wspólną częścią jezdni i zatrzymywać się na zintegrowanych przystankach. Pasażerowie nie będą wysiadać już z tramwaju na jezdnię, bo zostaną wybudowane wysepki przystankowe. Zostaną na nich ustawione nowe wiaty i tablice dynamicznej informacji pasażerskiej z monitoringiem wizyjnym.

Przedsięwzięcie obejmuje też przebudowę układu drogowo-torowego i skrzyżowań, w tym przede wszystkim kompleksową przebudowę ulic Zamkowej, Stary Rynek i Warszawskiej na odcinku od Łaskiej do Sikorskiego.

O ile będzie to konieczne, jezdnia ulicy Zamkowej dla komunikacji indywidualnej zostanie ograniczona do jednego pasa ruchu w każdą stronę (z uwzględnieniem najważniejszych lewoskrętów). Poprawi to bezpieczeństwo pieszych, bo pozwoli wyeliminować zjawisko wyprzedzania na przejściach dla pieszych. Przebudowa obejmie wymianę nawierzchni drogowej (z Zamkowej zniknie kostka), pieszej, budowę miejsc parkingowych i postojowych, zagospodarowanie zieleni. Na odcinku 1,5 km od Zielonej do Starego Rynku planowana jest wydzielona droga dla rowerów o nawierzchni bitumicznej. Przy pętli tramwajowej Duży Skręt zostanie ustawiona wiata rowerowa.

Na odcinkach, gdzie oddziaływanie eksploatowanego torowiska na otoczenie przekracza dopuszczalne normy zostaną zastosowane materiały o właściwościach wygłuszających i tłumiących drgania.

Inwestycja przewiduje też budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w tym budowę kanału deszczowego w ulicy Zamkowej na odcinku od Kościuszki do Staszewskiego. Krótki fragment nowego kanału deszczowego pojawi się też w ulicy Widzewskiej. Zostanie zmodernizowane oświetlenie na ul. Zamkowej i Warszawskiej – zamiast dotychczasowych latarni pojawią się nowe oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED. Nowe oświetlenie będzie montowane na nowych słupach kompozytowych oświetleniowych lub stalowych trakcyjno-oświetleniowych. W ciągu ulic Warszawska (od ul. Sikorskiego) – Stary Rynek – Zamkowa będą tylko dwa rodzaje stylizowanych słupów tzn. oświetleniowe lub trakcyjno-oświetleniowe, a nie tak jak obecnie jest ok. 10 różnego typu, począwszy od żelbetonowych po stalowe kratowe, sześciokątne, okrągłe itp. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie likwidację 317 szt. różnego rodzaju słupów. Powyższe powinno przyczynić się do znaczącej poprawy estetyki ulic.

Poprawi się także bezpieczeństwo pieszych, bo 20 przejść, na których pieszy przekracza torowisko, będzie dodatkowo doświetlonych lampami LED, jak na ul. Grota-Roweckiego i Popławskiej przy supermarkecie Carrefour.

Na wniosek gminy Ksawerów zostaną ustawione dwie nowe sygnalizacje świetlne na ul. Łódzkiej – przy ulicach Sienkiewicza i Mały Skręt. Pozostałe sygnalizacje świetlne na trasie tramwaju zostaną zmodernizowane. Ponadto, na ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Bema pojawi się po stronie zachodniej chodnik.

W ostatnim czasie zdegradowana infrastruktura torowa i sieciowa była przyczyną licznych utrudnień w ruchu na linii 41. Kompleksowy remont trasy tramwajowej z Pabianic do Łodzi nie tylko pozwoli wyeliminować problemy techniczne, ale także umożliwi szybszą jazdę tramwajów.

Miasto Pabianice jako partner wiodący z gminą Ksawerów – partnerem projektu pozyskały 110 311 411,71 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Dofinansowanie uzupełnia kwota 11.800.500 zł środków z budżetu państwa, przeznaczonych na realizację inwestycji.
Wspólny wniosek złożony przez Pabianice i Ksawerów został oceniony najwyżej w ramach poddziałania dotyczącego niskoemisyjnego transportu miejskiego. 105 067 178,58 zł dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa otrzymały Pabianice, a 17 044 733,13 zł z UE przypadło na gminę Ksawerów.  Dziennie tramwaje linii 41 przewożą 8686 pasażerów.

Pełna dokumentacja przetargowa dostępna jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.